Användarvillkor

Användarvillkor

INLEDNING

Definitioner

Användarvillkor” avser dessa användarvillkor i detta dokument.
Medlemskap” avser registrerad medlem. Alla medlem har standard medlemskap.
Tjänsten” avser webbsajten FluttisKlubb och därtill hörande tjänster.
FK” avser FluttisKlubb och det är föfluttis.com.

Användarvillkorens giltighet och tillämpning

Dessa användarvillkor ändrades senast den 2 augusti 2019 och villkorens giltighet är tills vidare. Användarvillkoren är tillämpliga på allt innehåll, all användning och alla tjänster som erbjuds under huvuddomänen fluttis.com samt de övriga domänerna som används för att marknadsföra FluttisKlubb.

Skulle någon bestämmelse i användarvillkoren eller del därav befinnas ogiltig skall detta inte innebära att användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga. Det skall i sådant fall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt användarvillkoren, ske en skälig jämkning av användarvillkoren.

Godkännande av användarvillkoren

För att du skall få använda dig av tjänsten måste detta avtal godkännas i sin helhet så som användarvillkoren finns beskrivet i detta dokument. Godkänner du ej dessa användarvillkor har du inte rätt att registrera dig på eller fortsätta använda tjänsten.

Ändringar av användarvillkoren

FK har rätt att ändra användarvillkoren på egen hand eller om det behövs på grund av nya omständigheter, exempelvis för att efterleva nya instiftade lagar eller myndighetsbeslut. Genom att fortsätta vara medlem så godkänner du de ändrade användarvillkoren.

Kontakt

Kontakt med företaget kan ske via:
• Formulär
o Support i våra sidorna ä.
• E-post
• Info@fluttis.com

TJÄNSTEN

Beskrivning

FluttisKlubb är en erotiskt inriktad community på internet där du som registrerad medlem kan komma i kontakt med likasinnade som söker kontakt och/eller träff med dig. Medlemmen får tillgång till och kan söka bland alla FK:s profiler och bilder samt tillgång till ett antal olika tjänster. Medlemmen är givetvis 100 % anonym.
Text och bilder med sexuellt eller annat innehåll som kan upplevas som stötande förekommer ganska frekvent.

MEDLEMSKAP


Ålder och identifiering

Endast privatperson som fyllt 18 år samt har full rättshandlingsförmåga tillåts vara medlem och nyttja tjänsten.

Användarnamn

FK förbehåller sig rätten att på lämpligt sätt, vid misstanke, säkerställa att medlemmen fyllt 18 år eller på annat sätt utger sig för att vara den han/hon säger genom att inhämta identitetshandlingar eller andra bevis på medlemmens identitet.

Användarnamnet får inte anspela på eller kunna förväxlas med att kontot innehar någon slags officiell funktion på FluttisKlubb.
Även starkt stötande användarnamn är förbjudna.

Målgrupp

Endast privatperson utan ekonomiska intressen får bli medlem.

Beskrivning

Du kan använda tjänsten kostnadsfritt.

FK medlemskap ger dig tillgång till alla tjänster.

Konto och inloggningsuppgifter

I samband med registreringen väljer du själv ett ledigt användarnamn och tilldelas att slumpmässigt lösenord som skickas till dig via e-post.

FK har rätt att neka dig vissa användarnamn på grund av att det inkräktar på varumärke, firmanamn, annan materialrätt, är starkt stötande, orsakar förvirring eller på annat sätt är olämpligt för FK eller medlemmen ifråga. Inloggningsuppgifterna (användarnamn och lösenord) är privata och konfidentiella och får inte spridas eller göras tillgängliga för utomstående varken under gällande medlemskap eller efter medlemskapet har avslutats. Medlemmen får inte överlåta, sälja eller ge bort sitt konto till annan person än den som skapade kontot ursprungligen. Medlemmen förbinder sig att hålla e-postadressen som är knuten till kontot uppdaterad och aktuell och efter bästa förmåga fungerande. Vid misstanke om att medlemmens inloggningsuppgifter eller åtkomst till e-postkonto fallit i orätta händer eller om misstanke om att utomstående fått åtkomst till medlemmens konto skall medlemmen snarast meddela detta till FK så att åtgärder kan vidtas.

Nekande av medlemskap

FluttisKlubb har rätt att:

neka någon nytt medlemskap eller att upphäva ett befintligt medlemskap om vi misstänker att användarvillkoren inte följs eller inte kommer att följas på grundval av erfarenheter från tidigare medlemskap, svartlistning av medlemskapet eller andra omständigheter som kommer till FK:s kännedom.

ensamt avgöra vem som beviljas eller nekas medlemskap.

stänga av medlemmen från en, flera eller alla tjänster som drivs av FK om brott mot användarvillkoren sker eller efter eget gottfinnande.

för en kortare tid eller tills vidare, svartlista e-postadresser och IP-adresser om dessa anses vara till skada för FK, påverka driften eller göra grova eller upprepade brott mot användarvillkoren.

Avslutande av medlemskap

Medlemmen har alltid rätt att avsluta sitt konto när som helst denne önskar genom att använda avsedd länk när denne är inloggad på medlemssidan. FluttisKlubb förbehåller sig dock rätten att hindra kund från att avsluta sitt konto i samband med undersökningar gällande abuserapporteringar eller inhämtande av information som begärts av polis, åklagare eller annan myndighet.

MEDLEMMENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER

Eget ansvar

Användande av tjänsten sker under eget ansvar och du är själv ansvarig för att den information eller material som du publicerar i din profil eller i kommunikation med andra medlemmar på sajten, följer gällande lagstiftning, dessa användarvillkor och eventuella rättigheter för tredje person. FK förbehåller sig rätten att ändra eller radera sådant som bryter mot användarvillkoren eller som kan vara till skada för FK, utan föregående varning, samt därtill kräva ersättning för eventuellt uppkomna skador eller kostnader.

FK tar inget ansvar för eventuella uppkomna skador som följd av användande av våra tjänster, varken ekonomiska, icke-ekonomiska, juridiska eller psykiska.

Skyldigheter

Medlemmen är skyldig att:

följa svensk lagstiftning samt dessa användarvillkor så som det finns beskrivet i detta dokument.

uppge korrekta uppgifter så långt det är möjligt.

respektera andra medlemmars önskemål om vem de vill träffa eller vad de söker i sin profil.

Förbjudna saker – profil, annonser och meddelanden

FK gör stickprov samt granskar enskilda profiler och dess innehåll på grundval av andra användares abuse-anmälningar, ingen förhandsgranskning sker. Skulle något vara felaktigt eller icke överrensstämmande med användarvillkoren kommer du att meddelas detta. Vid avsiktliga brott mot användarvillkoren avgör FK lämpliga åtgärder. FK ansvarar inte för enskilda medlemmars handlingar eller sanningshalten i densamma.

Följande får inte förekomma:

Söka kontakt med personer under 18 år.

Medvetet falska, felaktiga, oseriösa eller vilseledande uppgifter.

Publik spridning av kontaktuppgifter såsom fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, chat-alias, andra personliga eller konfidentiella uppgifter som kan identifiera dig eller tredje person. Undantag: I privata meddelanden har medlemmen rätt att ge ut kontaktuppgifter till sig själv för att kunna fortsätta kontakten utanför FK, exempelvis med hjälp av e-post, telefon eller annat kontaktsätt.

Publicera privata brev på medlemssidan eller andra ställen på internet.

Länkar till andra hemsidor eller liknande vare sig det gäller din egen eller andras hemsidor.

Använda tjänsten för professionella, kommersiella eller affärsmässiga ändamål, till exempel för att marknadsföra sig mot kunder, locka kunder eller köpa eller sälja sexuella tjänster eller övriga icke privata ändamål.

Ersättning för nakenfotografering. Undantag: TFP-fotografering eller fotografering utan ersättning är tillåtet förutsatt att modellrelease skrivs mellan båda parter.

Personangrepp, namngivning eller utpekande av andra medlemmar utan deras godkännande.

Rasistiska eller främlingsfientliga uttryck, hets mot folkgrupp, förtal, ofredande, uppvigling, brott mot sekretess, stämpling till brott eller andra uttryck som bryter mot svensk lagstiftning.

Politiska eller religiösa budskap.

Drogrelaterade budskap.

Läkemedel, droger, potensmedel.

Söka efter person som är intresserade av djursex, barnpornografi eller incest.

Att mot ersättning söka eller erbjuda striptease, sexuell posering, liveshower, camshower, pro-dominans, kompenserad dejting, money slaves, sugar daddies, sugar mommys samt andra liknande tjänster.

Använda tjänsten för att sprida virus, trojanska hästar, program, maskar eller på annat sätt tillskansa sig åtkomst till annans dator.

Använda tjänsten för massutskick av meddelanden, skräppost, kedjebrev eller på andra sätt påverka driften av tjänsten eller webbsajten på ett onormalt sätt som leder till fördröjningar eller avbrott i tjänsten.

Använda tjänsten för att söka eller erbjuda jobb, extraknäck, lokal, bostad eller liknande.

Trakasserier eller försök till kontakt med medlem som uttryckligen sagt upp kontakten med dig (exempelvis via blockering).

Ålderdomliga benämningar på folkgrupper som kan uppfattas som stötande.

Text på andra språk än svenska, norska, danska eller engelska.

Förbjudna saker – bilder

Följande typer av bilder får inte laddas upp:

Bilder som bryter mot Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Bilder som gör reklam för konkurrerande verksamheter eller andra hemsidor.

Bilder där någon är eller ser ut att vara under 18 års ålder.

Bilder som visar någon annan än profilinnehavaren/profilinnehavarna klart identifierbar(a).

Bilder som innehåller kontaktuppgifter såsom, men inte begränsat till: telefonnummer, e-postadress, hemsida, kik, snap, MSN, Skype m.m.

Bilder som visar logotyper, företagsnamn eller varumärken.

Bilder som visar vapen eller liknande föremål.

Bilder som innehåller urin eller avföring.

Bilder som innehåller blod, kanyler eller liknande föremål.

Bilder som visar uniform eller mundering så som uniform för polis, militär, brandman etc.

Bilder som visar tecknade eller datorgenererade motiv.

Bilder vars huvudmotiv till största del består av ovidkommande motiv: landskap, fordon, djur, sexleksaker, underkläder och andra materiella ting etc.

FK har rätt att utan föregående varning radera bilder som bryter mot ovanstående regler för bilder och bildmotiv. Där tillämpliga regler saknas tillämpas sunt förnuft och individuell prövning. Sker upprepade brott fråntas du rätten att ladda upp nya bilder och/eller får ditt konto avstängt.

TVISTER OCH GÄLLANDE LAG

Användare på FK måste följa svensk lagstiftning.
Följande lagar kan betraktas som mer aktuella för internet:

• Lagen (1960:729) om upphovsrätt
• Brottsbalken 1962:700 uppvigling
• Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
• Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
• Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring
• Brottsbalken 1962:700 olaga hot
• Brottsbalken 1962:700 ofredande
• Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
• Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
• Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
• Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott

BEHANDLING AV INFORMATION OCH PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter och personlig integritet

FluttisKlubb värnar om användarens personliga integritet och har höga säkerhetskrav för att förhindra intrång från obehöriga eller på andra sätt förhindra att dina personuppgifter når tredje person. I samband med att du registrerar dig lämnar du din e-postadress lagras bland annat ditt mobilnummer eller telefonnummer. Information du lämnar är privat och konfidentiell och lämnas inte ut till obehöriga. FK loggar IP-adresser och andra tekniska uppgifter i samband med inloggningar samt viktiga skeenden för din användare. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndighet vid misstanke om brott eller om det föreskrivs i svensk lagstiftning.

FK använder de uppgifter som du lämnar för följande ändamål:

För tillhandahållande av support.

För kvalitetsarbete, analys och utveckling.

För marknadsföring av webbsajten och därtill hörande tjänster.

För att publicera statistik.

För fullgörande av skyldigheter enligt svensk lagstiftning eller myndighetsbeslut.

FK förbehåller sig rätten att publicera uppgifter från din profil på FK:s huvud- och subdomäner där inloggning inte krävs samt indexera dessa mot sökmotorer eller använda dessa i marknadsföring. Fk förbehåller sig rätten att göra utskick via e-post, sms eller liknande kommunikationssätt med information eller marknadsföring från FK samt dess samarbetspartners.

Användning av cookies

FluttisKlubb använder cookies för följande syften:

För att registrera antalet besökare och ge oss en uppfattning om hur många besökare vi har, vilket hjälper oss dimensionera och optimera vår hårdvara för att ditt besök hos oss ska bli så bra som möjligt. Dina besök är dock givetvis anonyma, vi är inte speciellt intresserade av vem du är, endast hur många ni är. FluttisKlubb använder Google Analytics för att samla in data.

Våra reklamannonser skall visas bara ett fåtal gånger vid varje besök, inte samma reklamannons hela tiden.

Hålla dig inloggad på medlemssidan så att du automatiskt blir inloggad om du återkommer inom en timme sedan du först loggade in dig.

FLUTTISKLUBB ANSVAR OCH GARANTIER

Tjänsten

För att kunna använda tjänsten är det upp till varje medlem att själv tillhandahålla korrekt hårdvara och mjukvara för att kunna delta. Sajten kräver Internet Explorer 8 eller högre eller motsvarande annan webbläsare med påslaget Javascript och cookies aktiverade. Sajten testas regelbundet med de vanligaste webbläsarna (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome och Safari) men FK tar inget ansvar för att funktionen av sajten är till fullo fungerande eller fri från buggar eller andra problem.

Det är upp till varje medlem att inneha tillräcklig kunskap för den hårdvara och mjukvara som medlemmen använder för att kunna tillgodogöra sig tjänsten.

FK garanterar inte att tjänsten fungerar utan avbrott eller fel på grund av orsaker som ligger utanför vår direkta kontroll eller på grund av underhållsarbete, uppdateringar, tekniska förbättringar eller förändringar i layout eller liknande. FK förbinder sig att i möjligaste mån meddela medlemmen om kommande förändringar, underhållsarbete eller driftavbrott.

Länkar

FK ansvarar inte för externa länkar som leder till annan webbplats eller liknande informationsplatser på Internet i hänseende på tillgänglighet, innehåll, annonser, bilder, produkter, tjänster etc.